×

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósul az „A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése” című projekt keretein belül egy olyan know-how fejlesztés és tesztelés, amely révén lehetőségünk adódik nagyobb földrajzi és életkorbeli spektrumban önkénteseket bevonni, felkészíteni őket a kulturális értékekre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységére. Létrejön egy komplex motivációs módszertan, valamint a megvalósítás 3 évében annak alkalmazása és finomhangolása. A módszertan alapján hosszútávon az önkéntesség bevezetése, újraélesztése, működtetése, fenntartása, helyi értékek bevonása valósul meg. Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak. A projekt elemeként rendezvények, képzések, workshopok, kompetencia-térkép, kiadványok és egyéb eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.
A projekt támogatásának összege 25 Millió Forint, amely 100% intenzitású. A projekt megvalósítása 2017. április 1-jén kezdődött meg. A projekt zárására 2020. március 31-én kerül sor. A projekt az „EFOP-1.3.5-16-2016-00973” azonosítószámú támogatási szerződés keretében valósul meg.

amp templates

Bíňa (Bény-Szentkút)

búcsújáróhely, 2012.03.25. 18:11, szerző: Trueknight

Bény

A román stílű templom a 13. század elejéről való. Később gótizálták, majd barokkizálták. 1954-ben világháborús sérülései miatt rekonstruálták. Építői a Karinthiából érkező premontreiek voltak 1217 körül. Eredetileg egyhajós, háromapszisú, sokszögletes szentélyzáródású építmény volt. Hossza harminchárom méter: ebben a hajó tizenöt méter.

A régi Esztergom vármegye területén található kegyhely a párkányi járás­ban (Bina, okr. Nővé Zámky). Megközelíthető vasúton is, közúton is. A Garam alsó folyásánál fekszik. Neve oklevelekben így alakul: 1135-ben Byn, 1295-ben Bee, 1349-ben Obeen. 1401-ben Nagbeen, 1808-ban Kisbény és Nagybény, 1898-ban Bény.

Alapberendezése azonos a gurki székesegyházéval. Remek típusa az akkori román építészetnek. Azt tanúsítja, hogy olyan időben épült, amikor a nyugati országokban dívott a csúcsíves rendszer. A nyugati kapu faragványainak nagyszerűségével fogja meg az embert. Lombfonatos, kehely alakú oszlopfőkkel történő kivitelezése bizánci hatásra emlékeztet. A dombor­műves vadászjelenetet ábrázoló egyik oszlopfő érdekessége, hogy ember­alakjai a 13. század ruhaviseletére nézve nyújtanak tájékoztatást. Annak idején a templomot törökök is megszállva tartották. Ezért 1722-ben restau­rálták. Ekkor új boltozatot kapott: régi ablakaitól és külső koszorúpárká­nyától megfosztották.

A II. világháború után az újjáépítési munkálatokat Kubis József esperes- plébános irányította. A bényi búcsújárás itt, ebben a templomban kezdődik a főoltár előtt. Innét indulnak a búcsús csoportok körmenetileg az, innen egy kilométernyire lévő kegykápolnához, az ősi román-avar sánc gyűrűjébe, ahol a búcsúsáhítatok sorrendje: keresztúti ájtatosság, szentkúti köszöntő. Szűz Mária kegyképének meglátogatása, üdvözlése benn a kápolnában, majd újra visszamennek az ősi, volt premontrei templomba, és ott fejezik be a búcsújárás áhítatát. A liturgia nyelve itt a magyarlakta területek miatt teljesen magyar. A hívek gyönyörűen éneklik ősi búcsús énekeiket. Maga a kegykápolna a 20. század elején épült. Ajtaja felett tábla hirdeti az adomá­nyozók nagylelkűségét. A kegykápolna közelében balról van a szent kút. A térség két oldalán a keresztúti stációk: szobrok és képek. Ezek mellett hatalmas gesztenyefák, melyeknek lombjai kitűnő árnyékot nyújtanak a zarándokoknak. A búcsúsok a környék falvaiból érkeznek. A búcsúsok napjai: Pünkösd és Kisboldogasszony ünnepe. A régi sáncok, a nagy fák között az embert az idő végtelenségének a gondolata ragadja meg és a kegyhely egészen az örökkévalóság tudatába állítja bele. A természet és a történelem a földről beszél és az emberről: a kegyhely építményei Isten dicsőségéről, irgalmáról, Szűz Mária mennyei örömeiről és az emberi lélek örök vágyairól, keresztény rendeltetéséről és az üdvösségről, örök céljáról.

Kép forrása: http://bucsujaras.hu/beny/index.html